Dołącz do nasGodziny pracy :Pn - Pt 8.00 - 16.00 Infolinia : (+48) 531 778-778
zobacz nasz fanpage

Warunki płatności

Warunki płatności i dostawy realizowane są po cenach według cennika aktualnego na dzień potwierdzonego pisemnie zamówienia. Termin płatności ustalany jest indywidualnie.
Za termin zapłaty uznaje się dzień wpływu środków na rachunek bądź do kasy MT Plastics. W przypadku opóźnień w płatnościach MT Plastics zastrzega sobie prawo naliczenia odsetek ustawowych za okres opóźnienia. W przypadku przekroczenia przyznanego limitu kredytu kupieckiego oraz opóźnień w płatnościach MT Plastics zastrzega sobie prawo wstrzymania dalszych dostaw do momentu otrzymania wymaganej spłaty.
W przypadku opóźnień w płatnościach MT Plastics zastrzega sobie prawo wszczęcia windykacji i sprzedaży wierzytelności. Koszty windykacji ponosi klient.
Wysłanie przez MT Plastics wezwania do zapłaty pociąga za sobą obciążenie klienta kwotą 40,00 Euro tytułem rekompensatę za koszty odzyskiwania należności

( Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. 2013 poz. 403).

Konieczność zlecenia windykacji biuru windykacyjnemu powoduje dodatkowo naliczenie opłaty windykacyjnej windykowanej kwoty. Koszty windykacyjne naliczone będą na kolejnej fakturze.

Ewentualne reklamacje nie uprawniają do wstrzymywania płatności wobec MT Plastics.