Dołącz do nasGodziny pracy :Pn - Pt 8.00 - 16.00 Infolinia : (+48) 531 778-778
zobacz nasz fanpage

Zwroty i reklamacje

Reklamacje powinny być zgłaszane w formie pisemnej. Zgłaszając reklamacje należy podać informacje: nazwę wyrobu, ilość, powód reklamacji, nr dokumentu WZ. Zgłaszając reklamacje dotyczące jakości klient ma obowiązek przedstawić do dyspozycji MT Plastics próbki reklamowanego towaru. Reklamacje złożone w sposób prawidłowy rozpatrywane będą w terminie 14 dni, licząc od dnia zgłoszenia.

  • reklamacje dotyczące ilości, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku
  • reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad widocznych, powinny zostać zgłoszone niezwłocznie przy rozładunku, nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia dostawy
  • reklamacje dotyczące jakości w przypadku wad ukrytych, powinny zostać zgłoszone nie później niż w ciągu 30 dni licząc od dnia dostawy.

MT Plastics zastrzega możliwość przedłużenia w/w terminu w przypadku, gdy rozpatrzenie reklamacji uzależnione jest od decyzji jednostki badawczej. Reklamacje złożone w sposób nieprawidłowy oraz po upływie w/w terminu, a także bezzasadne oraz będące wynikiem niewłaściwego postępowania z wyrobem – pozostają bez rozpatrzenia.

Zużycie/przerobienie/przetworzenie reklamowanego towaru przed zakończeniem reklamacji, bez uzyskania wcześniejszej, pisemnej zgody MT Plastics powoduje wygaśnięcie prawa do reklamacji.